WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Na podstawie oświadczenia Wierzyciela o wyborze komornika, Komornik Sądowy Mateusz Dziędzioła ma prawo działać na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Sprawy: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, Komornik Sądowy Mateusz Dziędzioła może prowadzić na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wołowie.

Właściwość Sądu Rejonowego w Wołowie obejmuje obszar gmin: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Komornik SQL


Program Komornik SQL zapewnia integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi instytucji udostępniających dane na potrzeby postępowania egzekucyjnego przy użyciu najnowocześniejszych technologii wymiany danych. Obsługuje bezpieczne podpisy elektroniczne, wykorzystuje technologię OCR oraz współpracuje z klientami poczty elektronicznej. Z zewnętrznymi systemami IT komunikuje się za pomocą dokumentów XML oraz usług sieciowych. Technologia PostgreSQL umożliwia szybką i bezpieczną obsługę baz danych o nieograniczonej pojemności zapisu.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE)


Monitor Postępowania Egzekucyjnego to bezpieczny system internetowy, który udostępnia informacje o postępowaniach egzekucyjnych zawarte w Komornik SQL. Pozwala sprawdzić stan sprawy, wynik czynności i uzyskać dokumenty przez Internet. Informacje wyświetlane przez MPE są aktualne i zgodne z wiedzą komornika. Udostępniane są wyłącznie podmiotom i osobom do tego uprawnionym.

EPU


Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną. Dostęp do systemu teleinformatycznego e-sądu umożliwia złożenie wniosku egzekucyjnego.

System Informatyczny CEPIK 2.0. (SI CEPIK 2.0.)


SI CEPIK 2.0. to system informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

OGNIVO 2


OGNIVO 2 umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem sądowym uprawnionym do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzone jest postępowanie, a następnie na wymianę dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (ZUS PUE)


Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie, które ułatwia obsługę wniosku o udostępnienie danych ze zbioru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala ustalić dane o aktualnym źródle dochodu dłużnika, jego dane identyfikacyjne oraz adresy. W przypadku osoby będącej płatnikiem składek również zgłoszone rachunki bankowe.

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (PPD CBD KW)


Poprzez Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych możliwe jest wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych. Uzyskuje się informację, czy dana osoba jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wyszukanie obejmuje również wpisy wykreślone - dotyczące sprzedanych nieruchomości.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Komornik Sądowy Mateusz Dziędzioła jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Wołowie.

Komornikowi powierzono następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Komornik, poza wymienionymi zadaniami, wykonuje następujące czynności:

4) na zlecenie sądu - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

5) sporządza protokół stanu faktycznego;

6) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Wszystkie organy, urzędy oraz osoby, których może dotyczyć wykonywanie zadania przez komornika sądowego, powinny udzielić mu pomocy, gdy będą o to wezwane.